O nas

Jesteś tu: Strona główna » O nas

 

 

O NAS

 

Informacje ogólne

Baza i lokalizacja przedszkola

Kadra

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Rekrutacja do przedszkola

Odpłatność i żywienie w przedszkolu

Rada Rodziców

Rady dla rodziców

Informacje

 

GALERIA

 

Wydarzenia przedszkolne

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

Czas pracy przedszkola

Organizacja pracy poszczególnych grup

Misja i Wizja przedszkola

Ramowy rozkład dnia

Wybrane programy

Zajęcia programowe

Zajęcia dodatkowe

 

KONTAKT

 

Przedszkole Publiczne w Rzuchowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

W roku szkolnym 2007/2008 powstały nowe dwa oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego
w Pleśnej działające w Szkole w Rzuchowej. Do oddziału I uczęszczały dzieci 3, 4 letnie, a do oddziału II dzieci 5 letnie, wprowadzane były w świat przedszkolnej przygody i fantazji oraz zabawy i nauki. W roku szkolnym 2009/2010 oddziały te zostały włączone do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rzuchowej i obecnie funkcjonują jako Przedszkole Publiczne w Rzuchowej. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Nasze Przedszkole odkrywa i rozwija talenty drzemiące w dzieciach, dba o to, by dzieci kończące edukację na tym etapie posiadały wiedzę na temat otaczającego je świata, z chęcią i zapałem rozwijały swoje pasje, wyróżniały się samodzielnością i wysoką motywacją do poszerzania horyzontów, a także by bez problemu potrafiły odnaleźć swoje miejsce w grupie.

Placówka realizuje podstawę programową określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, a także cele wychowania przedszkolnego, którymi są:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
  w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i psychofizycznych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
  i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucie przynależności społecznej / do rodziny, grupy rówieśniczej
  i wspólnoty narodowej / oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

W przedszkolu funkcjonuje cztery grupy, które są wyodrębnione ze względu na wiek dzieci. Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i na zewnątrz, poznały zwyczaje, zasady i reguły w niej obowiązujące i uczą się ich przestrzegania. Dostrzegamy
i szanujemy potrzeby dzieci, uczymy akceptacji i tolerancji, podtrzymujemy poczucie tożsamości narodowej i religijnej. W bieżącym roku szkolnym na dzieci czeka wiele ciekawych atrakcji
i przygód: wycieczki, wyjazdy do teatru, muzeum oraz inne okazjonalne, różne uroczystości przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi i aktorami, udziały w konkursach plastycznych, wokalnych i sportowych na terenie przedszkola oraz różnych instytucji działających w naszej Gminie. Uczestnicząc w życiu przedszkolnym dostarczamy dzieciom dużo pozytywnych wrażeń, wzruszeń, radości i wspólnej zabawy w gronie rówieśników, pracowników przedszkola i rodziców.


BAZA I LOKALIZACJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Publiczne w Rzuchowej znajduje się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Rzuchowej, usytuowane jest w centrum miejscowości gdzie w  pobliżu znajduje się Biblioteka, Kościół, Straż Pożarna, Stacja Paliw, Sklepy. Nasze przedszkole usytuowane jest w dwóch częściach. Pierwsze dwa oddziały do których uczęszczają  dzieci najmłodsze znajduje się od strony bocznej budynku, natomiast dwa kolejne oddziały znajdują się w salach do których wejście jest od strony głównej szkoły. Do nich uczęszczają dzieci starsze. Przedszkole posiada cztery jasne, słoneczne sale, wyposażenie sal w sprzęt i zabawki jest wystarczające i daje dzieciom możliwość wszechstronnej i bogatej w treść zabawy. Sale są estetycznie urządzone, jest dużo kwiatów, kolorowe makiety zmieniające się w zależności od pór roku i zmieniającej się tematyki zajęć oraz ciekawe kąciki zabaw. Dwie sale w których znajdują się dzieci młodsze posiadają łazienki, które są   połączone  bezpośrednio z salą, co umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny do nich dostęp. Szatnie są wygodnie i bezpiecznie urządzone co pozwala na łatwy dostęp do każdej półki dziecka. Kuchnia jest wspólna dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. W pierwszej kolejności korzystają z niej dzieci przedszkolne, gdzie spożywają trzy posiłki świeże i smaczne, przygotowane przez panie kucharki. Z tyłu przedszkola znajduje się bezpiecznie urządzony plac zabaw dla dzieci, wyposażony w nowy, drewniany sprzęt do zabaw, rekreacji i odpoczynku. Podczas słonecznych, ciepłych dni zapełniony jest wesoło bawiącymi się dziećmi w gronie rówieśników, wychowawców i pomocy nauczyciela.

 

KADRA

 

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli z wyższym wykształceniem
z przygotowaniem pedagogicznym zdobywającym kolejne stopnie awansu. Przygotowani merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć, aktywnie uczestniczących w życiu placówki, sumiennie wypełniających swoją rolę nauczyciela- wychowawcy. Nauczyciele systematycznie aktualizują i poszerzają swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych, a zdobytą wiedzę wykorzystują do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych z dziećmi. Ponadto, współpracują ze środowiskiem lokalnym, posiadają umiejętność podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów edukacyjnych i środowiskowych dzieci. Nauczyciele realizują zadania statutowe oraz edukacyjne
i opiekuńczo- wychowawcze przedszkola. Kadra przedszkola doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu z powodzeniem wprowadza innowacje i programy autorskie dostosowując pracę do zindywidualizowanych potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców.

 

W Przedszkolu istnieją IV oddziały

 

Oddział I   Dzieci 2,5 – 3 letnie

wychowawcy:

w- ce dyr. mgr Jadwiga Gąsior

mgr Agata Dyda

pomoc wychowawcy:

Irena Boczek

 

Oddział II    Dzieci 3, 4 letnie

wychowawcy:

mgr Agnieszka Siedlik

mgr Beata Fahed

pomoc wychowawcy:

Bogumiła Witek

Oddział III  Dzieci 4, 5 letnie

wychowawcy:

mgr Marzena Rzońca

mgr Dorota Przęczek

pomoc wychowawcy:

Ewa Ogorzelec

 

Oddział IV  Dzieci 5, 6 letnie

wychowawca:

Marzena Gawełczyk

 

REKRUTACJA

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przebieg rekrutacji dzieci odbywa się według zasad postępowania rekrutacyjnego zawartego w regulaminie. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniona i w terminie złożona „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola” do intendenta lub dyrektora zespołu. Również rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola wypełniają i składają karty zgłoszenia dziecka na nowy rok szkolny. Do przedszkola w Rzuchowej przyjmowane są dzieci w wielu od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole przyjmuje również dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Rekrutację dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny prowadzi się od 1 marca do 30 kwietnia danego roku. Po powołaniu i posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej rodzice są zapoznani z listą dzieci przyjętych do przedszkola. Listy zapisanych dzieci zamieszczone są na tablicy ogłoszeń na korytarzu przedszkolnym oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Pleśna,
 • dzieci sześcioletnie,
 • dzieci pięcioletnie,
 • dzieci uczęszczające już do danego przedszkola,
 • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów; a także dzieci
  z rodzin zastępczych,
 • rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola,
 • dzieci obojga rodziców pracujących,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej),
 • dzieci nauczycieli, pracowników oświaty mają prawo pierwszeństwa przy równych z innymi dziećmi warunkach.

 

ODPŁATNOŚĆ I ŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU

 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII /234/09 Rady Gminy Pleśna z dnia 18 czerwca 2009 r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pleśna Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki realizowane są w Przedszkolu w godzinach od 8.00 do 13.00. Ponadto, przedszkole umożliwia korzystanie z zajęć świadczonych ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w godzinach rano od godz. 6.30 do 8.00, po południu od godz. 13.00 do 17.00. Stawka  za 1 rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu w czasie godzin pracy przedszkola wynosi w okresie od 1 września 2011r. do 31 grudnia 2011r. – 0,78 zł, a od 1 stycznia 2012r. - 1,00 zł.W przedszkolu przygotowywane są trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przy akceptacji rodziców, w porozumieniu z Organem Prowadzącym. Obecnie stawka żywieniowa wynosi 4,50 zł. Odpłatność za korzystanie z wyżywienia uiszcza się u intendenta w terminach od 1 do 15 każdego miesiąca. Usprawiedliwiona nieobecność dziecka, zgłoszona przez rodzica jest podstawą odliczenia stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności. Opłatę za korzystanie z usług Przedszkola w godzinach ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wnosi się do 15 każdego miesiąca. Nieobecność dziecka powyżej 14 dni kalendarzowych (kolejnych) jest podstawą zmniejszenia opłaty za dodatkowe świadczenia przedszkola, za czas nieobecności dziecka. Zwrot opłat następuje w formie potrącenia z należności za korzystanie z przedszkola i korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu. Opłaty dokonywane są u pani intendentki.

 

RADA RODZICÓW

 

W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Rzuchowej. W roku szkolnym 2011/2012 po wyborach dokonanych na zabraniu w skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

 

Przewodnicząca:

Zastępca:

Sekretarz:

Skarbnik:

 

RADY DLA RODZICÓW

 

 

Apel twojego dziecka

 

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię proszę. Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

Nie pozwól mi utrwalić złych nawyków. Ufam, że Ty pomożesz się z nimi uporać.

Nie postępuj tak, abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić że jestem duży.

Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której tak bardzo potrzebuję.

Nie gderaj. Będę się bronił, udając głuchego.

Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymujesz.

Nie przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

Nie zmieniaj swoich zasad postępowania w zależności od układów. Czuję się wtedy zagubiony i tracę wiarę w Ciebie.

Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. Ja znajduję informacje gdzie indziej, ale chciałbym żebyś Ty była moim przewodnikiem po świecie.

Nie mów, że mój strach i moje obawy są głupie. Dla mnie są bardzo realne.

Nigdy nawet nie sugeruj, że ty jesteś doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś taki.

Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się przede mną jest poniżej Twojej godności. Wzbudza ono we mnie prawdziwą serdeczność.

Nie zabraniaj mi eksperymentowania i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się rozwijać.

Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest Ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale- proszę Cię – postaraj się.

 

                                              

                                                                                              Źródło: Fundacja „Dzieci niczyje”

 

 


Rady dla Rodziców

 

                    Nie przeciągaj pożegnania w szatni;pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź;

                    Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić;

                    Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania;

                    Kontroluj się, co mówisz. Zamiast: już możemy wracać do domu, powiedz: teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk;

                    Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres;

                    Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z tatą są mniej bolesne;

                    Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem!

 

 

 Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom opracowane przez Fundację „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatora kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

            Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka. (Zdrowie emocjonalne wg Daniela Golemana, autora „Inteligencji emocjonalnej”, to dobre samopoczucie psychiczne
i moralne, umiejętność racjonalnego myślenia oraz zdolność nawiązywania dobrych
i trwałych związków z ludźmi).

 

Proponujemy, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:

 • skierowane do dziecka i ciekawe dla niego,
 • sensowne- o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego,
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną,
 • uczące racjonalnego myślenia,
 • przynoszące wiedzę lub rozrywkę na wysokim poziomie,
 • rozwijające dobry smak i poczucie humoru,
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i prawa,
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęku i niepokoju,
 • niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw
  i zachowań,
 • rozwijające  wrażliwość estetyczną,
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata,
 • unikające stereotypów związanych z płcią- np. że dziewczęta nie umieją myśleć racjonalnie, a ich głównym zadaniem jest podobać się i zaspokajać potrzeby innych, że chłopcy mają być twardzi i niewrażliwi, ich niekulturalne lub nieodpowiedzialne zachowania toleruje się „bo są chłopcami” itp.,
 • unikające stereotypów kulturowych, rasowych, narodowych, nawet jeśli podane są w niewinnej lub humorystycznej formie: że dzieci można bić, że przemoc jest akceptowanym sposobem rozwiązywania problemów, że wyśmiewanie innych świadczy o poczuciu humoru, nieuczciwość jest dozwolona lub akceptowana (np. ściąganie), że cwaniactwo lub łamanie norm jest dowodem zaradności, że ludzie danej rasy/ narodowości są źli, głupi, nieuczciwi itp.,
 • unikające przemocy nawet w zabawie.

 

Staramy się zwracać uwagę rodziców na przenoszenie z pokolenia na pokolenie stereotypy i niedobre wzorce zachowań, które znajdują swe odbicie i wzmocnienie w literaturze. Nie proponujemy unikania wartościowych książek, które je zawierają, ale czytanie ich z taką świadomością i dyskutowanie z dzieckiem na temat skutków fałszywych postaw
i przekonań.

 

 

Złota lista książek do czytania dzieciom opracowana przez Fundację ABCXXI- Cała polska czyta dzieciom

 

Wiek 0- 4 lata:

 

Marta Bogdanowicz (opracowanie) – Rymowanki- przytulanki

Paulette Bourgeois, Brenda Clark- seria o Franklinie

Jan Brzechwa  - Wiersze i bajki

Gilbert Delahaye  - seria o Martynce

Barbara Gawryluk – Dżok  - legenda o psiej wierności

Dimiter Inkiow  - Ja i moja siostra Klara

Czesław Janczarski   - Miś Uszatek

Janosch – Ach, jak cudowna jest Panama; Ja ciebie wyleczę, powiedział Miś

Astrid Lindgren  -Lotta z ulicy Awanturników

Sam McBratney  - Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham

Nele Most, Annet Rudolph  - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno

Beata Ostrowicka – Lulaki, pan Czekoladka i przedszkole; Ale ja tak chcę

Joanna Papuzińska  - Śpiące wierszyki

Renat Piątkowska  - Opowiadania z piaskownicy

Julian Tuwim  - Wiersze dla dzieci

Wojciech Widłak – seria o panu Kuleczce

Agata Widzowska – Pasiak – Dreptak i pępek świata

 

Wiek 4- 6 lat:

 

Florence and Richard Atwater  - Pan Popper i jego pingwiny

Hans Christian Andersen  - Baśnie

Wanda Chotomska  - Wiersze, Pięciopsiaczki

Carlo Collodi – Pinokio

Astrid Lindgren – seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smalandii

Hugh Lofting – seria o Doktorze Dolittle

Kornel Makuszyński  - Przygody Koziołka Matołka

Małgorzata Musierowicz  - Znajomi z zerówki

Alan A. Milne – Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka

Renata Piątkowska  - Na wszystko jest sposób; Nie ma nudnych dni

Barbara Stępniak – Wilk – Tulisia

Małgorzata Strzałkowska – Leśne głupki; Wierszyki łamiące języki

Danuta Wawiłow  - Wiersze

 

Wiek 6- 8 lat:

 

Heather Amery – Mity greckie dla najmłodszych

Marcin Brykczyński – Ni pies, ni wydra

Jan Brzechwa – Pchła Szchrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa

Kamil Giżycki -  Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego

Frances Hodgson Burnett – Mała księżniczka

Tove Jansson – seria o Muminkach

Ludwik Jerzy Kern – Wiersze dla dzieci; Ferdynand Wspaniały

Astrid Lingren – Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio

W. Markowska, A. Milska – Baśnie z dalekich wysp i lądów

Anna Onichimowska – Najwyższa góra świata

Grey Owl – Przygody Sajo i małych bobrów

Anna Sójka – Czytam od A do Z

Małgorzata Strzałkowska – Rady nie od parady; Wiersze, że aż strach

Jan Whybrow – Księga straszliwej niegrzeczności

Piotr Wojciechowski – Z kufra pana Pompuła

Roksana Jędrzejewska – Wróbel „Kosmita”

 

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole Publiczne w Rzuchowej czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. W miarę potrzeby w czasie przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu może być organizowany dyżur jednej placówki na terenie gminy dla dzieci rodziców pracujących w zależności od wcześniejszych zgłoszeń rodziców. Liczba zgłoszonych dzieci uczęszczających do przedszkola nie może wynosić mniej niż 15 osób. Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny dokonywane są do 31 maja, a uiszczanie opłaty do 15 czerwca.

 

ORGANIZACJA PRACY GRUP

 

W roku szkolnym 2011/2012 funkcjonuje IV oddziały, czas pracy poszczególnych grup przedstawia się następująco:

 

Oddział I   Dzieci 2,5 – 3 letnie

7.00 do 17.00

Oddział II  Dzieci 3, 4 letnie

6.30 do 16.30

Oddział III  Dzieci 4,5 letnie

7.00 do15.30

Oddział IV Dzieci 5,6 letni

8.00-13.00

 

 

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

Jesteśmy przedszkolem zapewniającym harmonijny rozwój każdego dziecka w zgodzie ze światem przyrody, promującym działania twórcze.

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

 • Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci poprzez główne formy ich aktywności tj. zabawę i aktywność ruchową.
 • Placówka kształtuje postawy patriotyczne związane z dziedzictwem naszego regionu i kraju: historią, tradycją, kulturą i wartościami.
 • Przedszkole kształtuje właściwe postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Placówka w pełni respektuje prawa dziecka.
 • Przedszkole kształtuje u dzieci postawy sprzyjające ochronie przyrody.
 • Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz radzenia sobie z trudnościami.

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną. Jest on opracowany z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel pracujący w danym oddziale ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-8.15        Schodzenie się dzieci. Zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci w kącikach              tematycznych i wybranych kącikach zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub                                 indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco kompensacyjnym
                        i utrwalającym, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zabawy i                    ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,                                 grafomotorykę. Czynności porządkowe. Zabawy ruchowe (dzieci młodsze),                                ćwiczenia poranne (dzieci starsze).

 

8.15- 8.30       Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30                 Śniadanie. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania                         posiłków.

 

9.00- 10.00     Sytuacje wychowawczo- edukacyjne- zajęcia organizowane, inspirowane i                             prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach               rozwojowych. Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, słuchowe, plastyczne,                     ze śpiewem na powietrzu lub w budynku.

 

10.00-11.00    Pobyt na powietrzu: zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym,                                zabawy ruchowe i gry terenowe z elementem sportu, spacery, obserwacje                                          najbliższego otoczenia przyrodniczego i społecznego. Prace ogrodniczo-                                        porządkowe.

 

11.15-11.30     Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30               Obiad. Rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

 

Dzieci młodsze:

12.00-14.00    Odpoczynek dzieci-słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, sen.

 

Dzieci starsze:

12.00-14.15    Zabawy o charakterze relaksacyjnym. Słuchanie bajek literackich, muzycznych.                                  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy i ćwiczenia utrwalające poznane                treści (m.in. wiersze, piosenki). Gry i zabawy rozwijające mowę, myślenie,                          spostrzegawczość, pojęcia matematyczne itp. Zabawy dowolne w sali lub na świeżym                       powietrzu.

 

14.15-14.30    Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30               Podwieczorek

 

14.50-17.00    Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich potrzeb i                              możliwości. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Praca wyrównawcza                                        indywidualna i w małych zespołach. Praca z dzieckiem zdolnym. W małych                                    zespołach zajęcia kreatywne (malowanie, rysowanie, fantazje graficzne, zabawy                                teatralne itp.). Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Kontakty                                          indywidualne nauczyciela z rodzicami.

 

WYBRANE PROGRAMY

 

Nasze Przedszkole swoją pracę opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą realizuje  w oparciu
o program „Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały, który jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wybrany program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole i wskazuje nauczycielowi kierunek działań zapewniający osiagnięcie przez dzieci pełnego rozwoju fizycznego

i intelektualnego, w taki sposób, aby dziecko spontanicznie podejmowało zabawy w czasie wolnym, jak również chętnie uczestniczyło w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela.

Ponadto, nauczyciele korzystają z programów wspomagających polecanych przez MEN:

–                    „Program wspomagania rozwoju wychowania  i edukacji starszych przedszkolaków”
E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

–                    „Wesołe przedszkole i przyjaciele” M. Walczak- Sarao i D. Kręcisz.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w placówce i w drodze do przedszkola został opracowany
i wdrożony program autorski pt ; „Jestem bezpieczny”- program przygotowujący małe dziecko do poznania, kształcenia postaw i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Program zakłada wykształcenie prawidłowego, bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych mogących nieść dziecku zagrożenie oraz umiejętności przewidywania i zapobiegania tym zagrożeniom.

W codziennej pracy wychowawczo- dydaktycznej wykorzystujemy również metody aktywizujące, odtwórcze (zabawowo- naśladowcze, zadaniowe, sytuacyjne) i twórcze R. Labana, A. M. Kniessów, elementy metody Orffa, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Pedagogiki Zabawy (Klanza). Dzięki którym dziecko w codziennym życiu staje się aktywnym, myślącym, twórczym i prawidłowo funkcjonującym w życiu społecznym.

 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

 

Organizowanie i prowadzenie zajęć programowych odbywa się w ramowych planach dnia dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci, w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Treści edukacyjne zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego realizowane są poprzez aktywizowanie dziecka w oparciu o różne rodzaje aktywności i w toku proponowanych przez nauczyciela różnych aktywizujących zabaw i innych działań twórczych zmierzających do osiągnięcia przez dziecko niezbędnych umiejętności z różnych dziedzin edukacji potrzebnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, bez względu na to, na jakim poziomie rozwoju rozpoczęło edukację przedszkolną. Sytuacje wychowawczo- edukacyjne prowadzone są w formie zajęć planowanych i zorganizowanych przez nauczyciela z całą grupą, w zespołach, z poszczególnymi dziećmi jak również indywidualnie. Ponadto, przybiera formę zabaw dydaktycznych, badawczych, tropiących, inscenizowanych, dramowych, pantomimicznych z dominacją ruchu, działalności plastycznej, technicznej, konstrukcyjnej oraz umysłowej. Zajęcia często stanowią inspirację do twórczych poszukiwań różnych rozwiązań w toku bezpośrednich i pośrednich działań dziecka.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

W bieżącym roku szkolnym organizowane są dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zajęcia dodatkowe prowadzone przez osoby i instytucje posiadające odpowiednie kwalifikacje
i umiejętności. Są to:

–                    religia,

–                    język angielski,

–                    taniec towarzyski.

W zajęciach tych uczestniczą chętne dzieci, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), którzy zobowiązali się je opłacać. Ponadto dzieci za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) uczestniczą
w nieodpłatnych zajęciach z religii prowadzonych przez ks. Marka Czerwińskiego. W ramach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej organizowane są w przedszkolu bezpłatne indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi przebadanymi za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) przez nauczyciela lub specjalistów z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
i wytypowanymi do pracy w zakresie korygowania wady wymowy i wyrównywania szans edukacyjnych. Zajęcia te są prowadzone przez logopedę mgr Dorotę Gąciarz wg założonych kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU).